Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
 • Доступність
 • A-
  A+
 • Стара версія
Департамент соціальної та ветеранської політики
офіційний вебпортал

Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг

Опубліковано 21 травня 2024 року о 14:51

Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг - це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, використання, знеособлення і знищення даних про надавачів та отримувачів соціальних послуг, визначених законодавством. Реєстр є складовою Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 року № 99 «Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг» затверджено Порядок формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

З 16 лютого 2023 року в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (далі - ЄІССС) було впроваджено розділ про надавачів соціальних послуг Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг для роботи у промисловому середовищі (далі - Реєстр).

1. Що означає впровадження у промисловому середовищі розділу про надавачів соціальних послуг Реєстру?

Від 16 лютого 2023 року структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій (далі - реєстратори), які  забезпечують збір та узагальнення інформації у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці щодо надавачів соціальних послуг, а також надавачам соціальних послуг більше не потрібно подавати таку інформацію до Мінсоцполітики. Відтепер реєстратори з використанням програмних засобів ЄІССС самостійно здійснюють внесення інформації про надавачів соціальних послуг до розділу про надавачів соціальних послуг Реєстру.

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» надавачі соціальних послуг -  юридичні особи та фізичні особи - підприємці, включені до розділу «Надавачі соціальних послуг» Реєстру.

2. Які документи мають подавати надавачі соціальних послуг до реєстратора для внесення до Реєстру?

Перелік документів, які мають подавати надавачі соціальних послуг до реєстратора для внесення інформації до Реєстру визначено в  Порядку формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 року № 99.

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які надають соціальні послуги, обов’язково подають:

 • заяву надавача соціальних послуг за формою згідно з додатком 3;
 • перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач соціальних послуг, їх зміст та обсяг, умови і порядок отримання за формою згідно з додатком 4;
 • відомості про дату та результати здійсненого уповноваженими органами контролю за дотриманням надавачем соціальних послуг вимог, установлених законодавством про соціальні послуги (за наявності).

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці крім документів/відомостей, зазначених в абзацах третьому і четвертому цього пункту, за бажанням подають:

 • копії штатного розпису надавача соціальних послуг і трудових договорів з найманими працівниками;
 • копії документів про освіту, свідоцтва про підвищення кваліфікації (за наявності), атестацію, неформальне професійне навчання, фаховий рівень працівників;
 • копії посадових інструкцій працівників;
 • копії особистих медичних книжок працівників;
 • довідку територіального органу ДПС про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
 • копію документа, що підтверджує право власності на приміщення або на право користування приміщеннями, які будуть використовуватися для надання соціальних послуг;
 • висновок фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, про відповідність приміщення ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». У разі наявності у зазначеному висновку інформації про неможливість повністю пристосувати об’єкти надавача для потреб осіб з інвалідністю додатково подається інформація засновника (власника) надавача за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю про забезпечення розумного пристосування відповідних об’єктів згідно з частиною другою  статті 27 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Документи, що підтверджують повноваження особи, якою подано документи/відомості, перевіряє реєстратор із використанням кваліфікованого електронного підпису посадової особи. Якщо під час подання заяви надавача соціальних послуг через електронний кабінет необхідні дані отримуються автоматично шляхом електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, додавати до заяви довідки та документи/відомості, що містять такі самі дані, не потрібно.

Юридичні особи/фізичні особи - підприємці, які надають соціальні послуги, що передбачають цілодобове перебування/проживання, нічне або денне перебування в приміщенні надавача соціальних послуг, зокрема з харчуванням (догляд, підтримане проживання, притулок тощо), соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово), та допоміжні соціальні послуги, додатково можуть подавати копії:

 • висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності приміщень санітарним нормам;
 • декларації відповідності матеріально-технічної бази надавача соціальних послуг вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
 • публічного звіту про діяльність з надання соціальних послуг та документів про результати оцінювання якості соціальних послуг (для надавачів з досвідом роботи у сфері надання соціальних послуг понад три роки);
 • дозвільних документів на право організації харчування або договору із суб’єктом господарювання про надання послуг з організації харчування та дозвільних документів відповідних суб’єктів господарювання на право організації харчування (для надавачів соціальних послуг з догляду, притулку тощо, якими передбачено харчування);
 • свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів або договору із суб’єктом, який надає транспортні послуги, та відповідних дозвільних документів на право надання транспортних послуг (для надавачів соціальних послуг екстрено (кризово);
 • договору із закладом охорони здоров’я або ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (для надавачів соціальних послуг з догляду особам із частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті, особам із захворюваннями, що потребують тривалого лікування, невиліковними захворюваннями, психічними та поведінковими розладами).

Документи/відомості, що вносяться до Реєстру, подаються в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг або паперовій формі суб’єкту реєстрації або центру надання адміністративних послуг за місцем реєстрації (для юридичних осіб), за місцем проживання (для фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності, та фізичних осіб - підприємців). Також документи/відомості до Реєстру можуть вноситися безпосередньо через електронний кабінет з використанням кваліфікованого електронного підпису, сумісного з програмним забезпеченням Реєстру.

Відповідальною за достовірність відомостей, зазначених у заяві надавача соціальних послуг, та документів/відомостей про діяльність надавача соціальних послуг є особа, яка їх надала.

3. Які відомості про отримувачів соціальних послуг вносяться до Реєстру?

До розділу про отримувачів соціальних послуг вносяться такі відомості:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
 • число, місяць, рік народження;
 • стать;
 • громадянство;
 • місце реєстрації місця проживання або місце фактичного проживання (перебування);
 • місце навчання та/або місце роботи;
 • номер контактного телефону;
 • дата звернення про надання соціальних послуг;
 • дата та найменування юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, яка повідомила про особу/сім’ю, які перебувають у складних життєвих обставинах або в ситуаціях, що загрожують життю та здоров’ю особи/сім’ї. Згода на внесення персональних даних про фізичну особу, яка повідомила про особу/сім’ю, які перебувають у складних життєвих обставинах або в ситуаціях, що загрожують життю та здоров’ю особи/сім’ї, надається цією особою з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних";
 • відомості про уповноважений орган системи надання соціальних послуг та/або надавача соціальних послуг, який розглянув заяву/повідомлення про надання соціальних послуг;
 • дата та результати здійснення оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (чинники, що зумовили складні життєві обставини, короткий опис складних життєвих обставин, перелік та обсяг соціальних послуг, яких потребує особа);
 • дата прийняття рішення про надання/відмову у наданні соціальних послуг;
 • підстави відмови у наданні соціальних послуг;
 • відомості про надавачів соціальних послуг;
 • дата укладення договору про надання соціальних послуг;
 • місце (адреса) надання соціальних послуг;
 • вичерпний перелік заходів з реалізації індивідуального плану надання соціальних послуг;
 • дата та результати здійснення моніторингу надання соціальних послуг, оцінка їх якості.

Відомості до розділу «Отримувачі соціальних послуг» Реєстру вносяться:

 • надавачами соціальних послуг протягом одного робочого дня з дати, з якої почато надання соціальної послуги на підставі договору, - через електронний кабінет;
 • автоматично - у разі подання заяви про надання соціальних послуг або повідомлення про осіб/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, в електронній формі;
 • суб’єктом реєстрації - у разі прийняття рішення про надання соціальних послуг.

Дані про отримувачів соціальних послуг зберігаються в Реєстрі протягом трьох років після завершення отримання ними соціальних послуг.

 

Інформація щодо реєстраторів надавачів соціальних послуг в управліннях соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій.

Голосіївський район - https://golos.kyivcity.gov.ua/news/16295

Дарницький район - https://darn.kyivcity.gov.ua/news/27290 

Деснянський район - https://desn.kyivcity.gov.ua/news/21897 

Дніпровський район -  https://dnipr.kyivcity.gov.ua/news/26199 

Оболонський район -  https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/26902 

Печерський район - https://pechersk.kyivcity.gov.ua/news/29065  

Подільський район - https://podil.kyivcity.gov.ua/news/28675 

Святошинський район - https://svyat.kyivcity.gov.ua/news/47523 

Солом’янський район - https://solom.kyivcity.gov.ua/news/11875  

Шевченківський район - https://shev.kyivcity.gov.ua/news/18225

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux