Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
 • Доступність
 • A-
  A+
 • Стара версія
Департамент соціальної та ветеранської політики
офіційний вебпортал

Доступ до публічної інформації

Опубліковано 20 березня 2024 року о 14:55

Доступ до публічної інформації 

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом.  

Право на доступ до публічної інформації гарантується:
1) обов'язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію, окрім випадків передбачених законом;
2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;
3) максимальним спрощенням процедури подання запиту і отримання інформації;
4) доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;
5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;
6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Основні принципи забезпечення доступу до публічної інформації
1) прозорість та відкритість діяльності суб'єктів владних повноважень;
2) вільне отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;
3) рівноправність, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
Надання публічної інформації Департаментом соціальної політики здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Запит на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
3) підпис і дату.
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Подаватися запити можуть в усній, письмовій чи іншій формі. Зокрема: поштою - на адресу: просп. Любомира Гузара, 7, м. Київ, 03165, кім 309 (на конверті вказати: "Інформаційний запит"); тел. (044) 404-00-78; електронною поштою - на адресу: [email protected]

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності               

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.  
У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію              

Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію,   розпорядником якої є Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Загальні положення 

1.1. Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію (далі – Порядок) в Департаменті соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі-Департамент соціальної політики),розроблений відповідно до Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації", з метою забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації та визначення єдиних організаційних підходів при складанні письмових запитів на публічну інформацію, спрощення процедури їх оформлення, а також забезпечення якісного виконання запитів на публічну інформацію (далі – Запит) Департаментом соціальної політики.   1.2. Цей Порядок поширюється на всі Запити, що отримані Департаментом соціальної політики відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".  1.3. Терміни у Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України від 13 січня 2011 року № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації".  1.4. Розпорядником інформації відповідно до Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації" є Департамент соціальної політики 1.5. Доступ до публічної інформації в Департаменті соціальної політики забезпечується шляхом надання інформації за Запитами.  1.6. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації" є фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.  1.7. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР "Про звернення громадян" (із змінами).

 2. Оформлення та подання Запитів 

2.1. Запитувач має право звернутися до Департаменту соціальної політики із Запитом незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання Запиту.  2.2. Запит може бути індивідуальним або колективним.  2.3. Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.  2.4. Відділ документального забезпечення та звернень громадян Департаменту соціальної політики (далі –Відділ) відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування, консультування щодо оформлення запитів, надання відповідей на Запити щодо отримання публічної інформації, які надходять до Департаменту соціальної політики .  2.5. Письмовий Запит подається шляхом заповнення форми для подання запиту на отримання публічної інформації, затвердженої наказом Департаменту соціальної політики від 18 липня 2011 року № 302 "Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації" (далі – форми запиту), або в довільній формі та має містити:  – ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;  – загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;  – підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.  2.6. Форми запиту розміщуються на офіційному веб-сайті Департаменту соціальної політики та інформаційних стендах в адміністративних будівлях Департаменту соціальної політики.  2.7. Запитувачу надається можливість вибору форми надання відповіді – поштою, телефаксом, електронною поштою.  2.8. Запит може бути подано запитувачем особисто до відділу документального забезпечення та звернень громадян, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент соціальної політики або до громадської приймальні.  2.9. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий Запит, його має оформити працівник відділу документального забезпечення та звернень громадян або особа, яка здійснює прийом в громадській приймальні, обов’язково зазначивши в Запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію Запиту особі, яка його подала.

3. Реєстрація Запитів 

3.1. Всі Запити на інформацію, що надходять до Департаменту соціальної політики, незалежно від форми реєструються відділом документального забезпечення та звернень громадян в журналі реєстрації Запитів.  3.2. Запити, які надійшли до відділу документального забезпечення та звернень громадян в усній формі, телефоном, факсом, електронною поштою, також підлягають обов’язковій реєстрації в журналі реєстрації Запитів.  У разі отримання Запиту в усній формі, телефоном, факсом, електронною поштою працівником відділу документального забезпечення та звернень громадян заповнюється форма Запиту і підлягає реєстрації в журналі реєстрації Запитів.  3.3. Відділом документального забезпечення та звернень громадян проводиться реєстрація всіх Запитів у системі обліку запитів на публічну інформацію.  3.4. Реєстрація письмового Запиту або наданої відділом документального забезпечення та звернень громадян форми (заповненої на Запити, що надійшли в усній формі, телефоном, факсом, електронною поштою) здійснюється шляхом проставлення на ньому реєстраційного індексу та занесення до спеціальної картки (додаток).   3.4. Відділ документального забезпечення та звернень громадян забезпечує ведення єдиної системи обліку документів, що містять публічну інформацію та знаходяться у володінні Департаменту соціальної політики . Відділ забезпечує ведення єдиної системи обліку запитів на публічну інформацію.  3.5. Створення та супроводження програмного, технічного і технологічного забезпечення системи обліку документів, що містять публічну інформацію та знаходяться у володінні Департаменту соціальної політики , та системи обліку запитів на публічну інформацію, збереження і захист даних, що містяться в цих системах, здійснюються відділом контролю, документального забезпечення та ведення баз даних управління організаційного та інформаційного забезпечення.

 

4. Розгляд Запитів 

4.1. Отримані Запити після реєстрації негайно передаються першому заступнику начальника Департаменту соціальної політики, який розглядає їх та визначає структурний підрозділ Департаменту соціальної політики, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.  4.2. У разі надходження запиту на публічну інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів Департаменту соціальної політики, особа, відповідальна за надання відповіді на Запит, визначається першим заступником начальника Департаменту соціальної політики.  4.3. Після накладання резолюції першим заступником начальника Департаменту соціальної політики відділом документального забезпечення та звернень громадян у базі даних фіксується виконавець, відповідальний за надання відповіді на Запит, строк виконання та Запит передається до відповідного структурного підрозділу Департаменту соціальної політики, а копія – до відділу документального забезпечення та звернень громадян.  4.4. Відповідь на Запит готується структурним підрозділом Департаменту соціальної політики, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.  Відповідь запитувачу надається Департаментом соціальної політики за підписом першого заступника начальника Департаменту соціальної політики. Копія відповіді на Запит в обов’язковому порядку надається до відділу документального забезпечення та звернень громадян. 4.5. Відповіді на Запити підлягають обов’язковій реєстрації у системі обліку запитів на публічну інформацію, що ведеться відділом документального забезпечення та звернень громадян.  4.6. Відповідь на Запит надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено Запит, якщо запитувач не просить надати її у іншій формі.  4.7. У разі надходження письмової кореспонденції, яка одночасно містить ознаки Запиту та звернення громадянина, така кореспонденція розглядається згідно з порядком, встановленим Законом України "Про звернення громадян" в частині, що не суперечить вимогам Закону України "Про доступ до публічної інформації". Кореспонденція, яка за своїм характером не є зверненням громадянина, розглядається згідно з порядком, визначеним Законом України "Про доступ до публічної інформації".

5. Плата за надання інформації 

5.1. Інформація на Запит надається безкоштовно.  5.2. У разі, якщо задоволення Запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.  5.3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється Департаментом соціальної політики в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі, якщо Департаментом соціальної політики не встановлено розмір плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.  5.4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

6. Строк розгляду Запитів 

6.1. Відповідь на Запит надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Запиту.  6.2. У разі, якщо Запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше двох робочих днів з дня отримання Запиту.  6.3. Клопотання про термінове опрацювання Запиту має бути обґрунтованим.  6.4. У разі, якщо Запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду Запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Запиту.  6.5 Строк розгляду Запиту продовжується безпосередньо його виконавцем з обов’язковим повідомленням запитувача та відділу документального забезпечення та звернень громадян.

 

7. Відмова в задоволенні Запиту 

7.1. Департамент соціальної політики має право відмовити в задоволенні Запиту в разі, якщо:  – не володіє і не зобов’язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено Запит;  – інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації";  – особа, яка подала Запит, не оплатила встановлені фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;  – не дотримано вимог до Запиту, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації".  7.2. Відмова в задоволенні Запиту надається в письмовий формі і має містити:  – прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд Запиту;  – дату відмови;  – мотивовану підставу відмови;  – порядок оскарження відмови;  – підпис.

 

8. Відстрочка в задоволенні Запиту 

8.1. Відстрочка в задоволенні Запиту допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачений Законом України "Про доступ до публічної інформації" строк у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.  8.2. У рішенні про відстрочку в задоволенні Запиту має бути зазначено:  – прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд Запиту;  – дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;  – причини, у зв’язку з якими Запит не може бути задоволений у встановлений строк;  – строк, у який буде задоволено Запит;  – підпис. 

 

9. Направлення Запиту за належністю 

У разі, якщо Департамент соціальної політики не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо, хто володіє такою інформацією, відділ документального забезпечення та звернень громадян за погодженням з керівництвом Департаменту соціальної політики зобов’язаний направити цей Запит протягом двох днів належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача та інформуванням відділу документального забезпечення та звернень громадян. У такому разі відлік строку розгляду Запиту починається з дня отримання Запиту належним розпорядником. 

 

10. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації 

10.1. Рішення, дії чи бездіяльність Департаменту соціальної політики як розпорядника інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.  10.2. Запитувач має право оскаржити:  – відмову в задоволенні Запиту;  – відстрочку задоволення Запиту;  – ненадання відповіді на Запит;  – надання недостовірної або неповної інформації;  – несвоєчасне надання інформації;  – невиконання Департаментом соціальної політики обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації";  – інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.  10.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Реєстраційно-контрольна картка запиту на публічну інформацію 

Кореспондент
Адреса
м.
вул.
буд.
кв.
Телефон
Ел. адреса
Дата кореспондента

Номер кореспондента


Дата надходження

Індекс документа


Короткий зміст
Резолюція
Строк виконання
Відповідь надати/поштою, телефоном, ел. поштою, в усній формі/

Дата передачі на виконання
Кому направлено документ
Розписка про одержання
Відмітка про виконання


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux