Головна  →  Діяльність  →  Забезпечення інвалідів автомобілями  →  Облік інвалідів для забезпечення автомобілями

Облік інвалідів для забезпечення автомобілями здійснюється відповідно до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 (далі - Порядок).

Відповідно до пункту 5 Порядку на облік беруться і забезпечуються автомобілями інваліди, які:

не мають в особистому користуванні автомобільного транспортного  засобу, зазначеного в абзаці четвертому статті 1 Закону України  "Про  автомобільний  транспорт" (крім причепів, напівпричепів), у тому числі придбаного за власні кошти або отриманого через головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції, що перебував в експлуатації менш як 10 років (крім випадків, передбачених пунктом 8  Порядку);

протягом семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку не отримували автомобіль як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п'ять років.

Діти-інваліди, недієздатні інваліди беруться на облік, якщо їхні  законні  представники мають підстави, зазначені вище.

Якщо протягом часу перебування на обліку інвалід втратив підстави, зазначені у пункті 5 Порядку, він знімається з обліку.

Для взяття на облік інвалід, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда (діти-інваліди беруться на облік після досягнення ними п'ятирічного віку) подає  до  районного управління соціального захисту за  місцем реєстрації, а інвалід унаслідок  трудового каліцтва - до відділення виконавчої дирекції, заяву, форма якої затверджується Мінсоцполітики (заява надається для заповнення органами праці та соціального захисту населення при зверненні).

До заяви,  що реєструється у спеціальному журналі обліку, додаються:

- копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей-інвалідів - копія медичного висновку;

- паспорт (для інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда), який після перевірки паспортних даних, зазначених у заяві,  повертається заявнику, та копія свідоцтва про народження (для дитини-інваліда);

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера інваліду та члену  сім'ї, якому передається право користування автомобілем, законному представнику  недієздатного  інваліда, дитини-інваліда (після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику);

- документ про реєстрацію місця проживання члена сім'ї, іншої особи,  яким передається право користування автомобілем;

- для інвалідів I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,  а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї,                                                            - копія посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів, та медична довідка визначеного органами  охорони здоров'я зразка щодо спроможності інваліда керувати автомобілем   (для інвалідів I і II групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно);

- для інвалідів від загального захворювання або захворювання, отриманого  під  час  проходження  військової  служби  чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією, - довідка,  видана військкоматом, інші документи (копія партизанського квитка), що підтверджують таку  участь  (видається військкоматом на запит головного чи районного управління соціального захисту), або посвідчення інваліда війни;

- для інвалідів унаслідок трудового каліцтва - копія акта про нещасний   випадок на виробництві або акта розслідування професійного захворювання і довідка про перебування  на  обліку у Фонді соціального страхування;

- для недієздатних інвалідів - копія рішення суду про визнання інваліда  недієздатним та копія рішення (розпорядження) про встановлення над ним опіки;

- для малолітніх і неповнолітніх дітей-інвалідів, позбавлених батьківського піклування, - копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування.

Після реєстрації заяви районним управлінням соціального захисту або  відділенням виконавчої дирекції в день звернення видається, а у разі  надходження заяви поштою у триденний строк інваліду надсилається  направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження медичного огляду та направлення на МСЕК.

Після проходження інвалідом медичного огляду лікувально-профілактичний заклад у п'ятиденний строк надсилає до облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) направлення і витяг з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого та в обов'язковому порядку повідомляє про це районне управління соціального захисту або відділення виконавчої дирекції, яке видало таке  направлення.

Огляд інвалідів з метою встановлення медичних показань для забезпечення автомобілями і протипоказань до керування ними проводиться  облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) шляхом вивчення медичних документів лікувально-профілактичного закладу, медико-експертних справ інвалідів.  Інваліди з діагнозом, який ускладнює прийняття рішення медико-соціальною експертною  комісією, направляються до лікувально-профілактичних закладів  або клінік науково-дослідних інститутів МОЗ чи Академії медичних наук для додаткового медичного огляду.

Після  огляду  облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) складає акт про наявність (відсутність) в інваліда відповідних медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням. Акти про огляд інвалідів зберігаються  разом з висновками  в  медико-експертній справі інваліда в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), якою проводився огляд.

Після надходження повідомлення лікувально-профілактичного закладу районне управління соціального захисту надсилає документи інваліда разом із  заявою до головного управління соціального захисту, а відділення  виконавчої  дирекції - до  управління виконавчої дирекції.

Головне управління соціального захисту або управління виконавчої  дирекції реєструє  заяви  разом  з іншими необхідними документами  у журналі, форма якого затверджується Мінсоцполітики, приймає відповідне рішення і  надсилає його у письмовій формі відповідно до районних управлінь соціального захисту або відділень виконавчої дирекції, які видали  направлення, та інвалідам, законним  представникам  недієздатних  інвалідів, дітей-інвалідів.

Реєстрація усіх документів з урахуванням висновку облМСЕК (ЦМСЕК,   КрМСЕК), що надійшли протягом календарного місяця, проводиться протягом 20 днів після закінчення місяця, в якому надійшла заява з усіма необхідними документами.

Взяття  на  облік  інваліда  (крім  інваліда  внаслідок трудового  каліцтва) здійснюється головним управлінням соціального захисту, а  інваліда  внаслідок  трудового каліцтва - управлінням виконавчої  дирекції у розрізі наявних черг інвалідів (відповідно до  пунктів 25-28 Порядку) з дати огляду облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), яка видала інваліду висновок про наявність медичних показань  для забезпечення автомобілем у разі, коли такий висновок видано не раніше ніж дата реєстрації заяви.

Інваліди, які мають право на забезпечення автомобілями незалежно від наявності медичних показань, беруться на облік з дати подання заяви разом з документами, зазначеними у пункті 34 Порядку.

Сім'ї, які складаються з двох і більше інвалідів, беруться на облік  як  сім'я  на  підставі спільної заяви про бажання отримати один автомобіль з дати взяття на облік першого з них.

Незалежно від наявності медичних показань на облік для забезпечення автомобілями беруться:

- інваліди I та ІІ групи з числа учасників ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,  а також громадян, які брали участь у ліквідації  інших  ядерних  аварій  та  випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

- інваліди війни I групи по зору або без обох рук;

- інваліди з куксами обох ніг і рук

Версiя для друку